Empty

Total: R0.00 

Product Direction/Instruction for Use

These are basic directions/instructions intended as a guide for the different product categories and how to use or apply them to your daily lifestyle. If you are not sure about the directions as explained in this guide, feel free to contact us from our contact page to ask for more information about the individual products.

 

Soaps Category/isigaba sensipho

 • English:Bath with soap morning and evening.The herbs in soaps will do the work for need and you will see results.
 • Zulu: geza nsuku zonke ngensipho ekuseni nantambama.lamakhambi ensipheni azakwenza umsebenzi wesidingo sakho futhi uzobona imiphumela.

Oil category/isigaba samafutha

 • English:Add in bath water,or apply like lotion on body.once or twice a day
 • Zulu:engeza amanzini okugeza,noma usebenzise emzimbeni.kanye noma kabili ngosuku.

Salts category/isigaba sikasawothi

 • English:Add 2 teaspoon salt in water and bath steam,or sprinkle with it once or twice a day (250g bottles and 500g the sachet). The salt blocks add in bath water till it dissolves steam with or sprinkle
 • Zulu:Faka izipunu embili sikasawothi emanzini futha,ufafaze ngawo Kanye noma kabili ngelanga.amabhuloki ufaka emanzini okugeza aze aqede futha noma fafaza.

Perfume Category/isigaba seperfme

 • English:Apply on eyebrows,body generously daily 2 to 3 daily.
 • Zulu:faka emasheni, umzimba ngokukhulekile nsuku zonke kabili noma kantathu ngelanga.

Libido Booster/Sigaba sokunika Amandla emzimbeni

 • English:The powder mix contents in 1 glass(250ml)with water,juice,soda or milk and drink. The gel is for men application.
 • Zulu:Kuqukethwe okuxubile nge powder kungilasi(250ml) ngamanzi,ijusi,isoda,noma ubisi beseuyaphuza. Igel isetshenziswa ngabantu besilisa emzimbeni.

Cream Category/isigaba sekhilimu

 • English: Apply on face and body as you do a lotion, Morning and night. Lipbalm apply on lips daily.Ladies pot application
 • Zulu: Faka ebusweni nasemzimbeni njengoba wenza uketshezi ekuseni nasebusuku. I-Lipbalm isebenza ezindebeni nsuku zonke. Ibhodwe labafazi eyabesifazane yoqoba

Ointiment/smonyo

 • English:apply on eyebrows once or twice a day.
 • Zulu:sebenzisa ngamashiya Kanye noma kabili nsuku zonke.

Prayers Category/Isigaba semithandazo

 • English:Secret water and florida miracle must be used for bathing, steaming and vomit. Annointing oil must be used for baptisms and apply on body.
 • Zulu: Amanzi emfihlo Kanye nesimangaliso se-florida kumele isetshenziselwe ukugeza,ukugcoba nokuhlanza. Amafutha we Annointing kufanele asetshenziselwe ukubhapathiswa futhi ufake emzbeni.